הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

רבי אליעזר אומר, פרת חטאת המעברת, כשרה. וחכמים פוסלין. רבי אליעזר אומר, אינה נלקחת מן הנכרים. וחכמים מכשירים. ולא זו בלבד, אלא כל קרבנות הצבור והיחיד, באין מהארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העמר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

פרה שקרניה וטלפיה שחורים, יגוד. גלגל העין והשנים והלשון אינם פוסלים בפרה. והננסת, כשרה. היתה בה יבלת וחתכה, רבי יהודה פוסל. רבי שמעון אומר, כל מקום שנטל ולא העלה מקומו שער אדום, פסולה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

יוצא דפן, ואתנן, ומחיר, פסולה. רבי אליעזר מכשיר, שנאמר (דברים כג), לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך, ואין זו באה לבית. כל המומים הפוסלים במקדשים, פוסלים בפרה. רכב עליה, נשען עליה, נתלה בזנבה, עבר בה את הנהר, קפל עליה את המוסרה, נתן טליתו עליה, פסולה. אבל קשרה במוסרה, עשה לה סנדל בשביל שלא תחליק, פרס טליתו עליה מפני הזבובים, כשרה. זה הכלל, כל שהוא לצרכה, כשרה. לצרך אחר, פסולה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

שכן עליה עוף, כשרה. עלה עליה זכר, פסולה. רבי יהודה אומר, אם העלהו, פסולה. ואם מעצמו, כשרה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

היו בה שתי שערות שחורות או לבנות בתוך גומא אחת, פסולה. רבי יהודה אומר, אפלו בתוך כוס אחד. היו בתוך שני כוסות והן מוכיחות זו את זו, פסולה. רבי עקיבא אומר, אפלו ארבע אפלו חמש והן מפזרות, יתלוש. רבי אליעזר אומר, אפלו חמשים. רבי יהושע בן בתירא אומר, אפלו אחת בראשה ואחת בזנבה, פסולה. היו בה שתי שערות, עקרן משחיר וראשן מאדים, עקרן מאדים וראשן משחיר, הכל הולך אחר הנראה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחר העקר: