הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

הטמא שירד לטבול, ספק טבל ספק לא טבל, אפלו טבל, ספק יש בו ארבעים סאה ספק אין בו, שני מקואות, אחד יש בו ארבעים סאה ואחד שאין בו, טבל באחד מהם ואינו יודע באיזה מהן טבל, ספקו טמא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

מקוה שנמדד ונמצא חסר, כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, טמאות. במה דברים אמורים, בטמאה חמורה. אבל בטמאה קלה, כגון אכל אכלים טמאים, ושתה משקין טמאים, בא ראשו ורבו במים שאובים, או שנפלו על ראשו ורבו שלשה לגין מים שאובין, וירד לטבול, ספק טבל ספק לא טבל, אפלו טבל, ספק יש בו ארבעים סאה ספק אין בו, שני מקואות, אחד יש בו ארבעים סאה ואחד שאין בו, טבל באחד מהן ואינו יודע באיזה מהן טבל, ספקו טהור. רבי יוסי מטמא, שרבי יוסי אומר, כל דבר שהוא בחזקת טמאה, לעולם הוא בפסולו, עד שיודע שטהר. אבל ספקו לטמא ולטמא, טהור:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

ספק מים שאובין שטהרו חכמים, ספק נפלו ספק לא נפלו, אפלו נפלו, ספק יש בהם ארבעים סאה ספק אין בהם, שני מקואות, אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו, נפל לאחד מהן ואינו יודע לאיזה מהן נפל, ספקו טהור, מפני שיש לו במה יתלה. היו שניהם פחותים מארבעים סאה, ונפל לאחד מהם ואינו יודע לאיזה מהן נפל, ספקו טמא, מפני שאין לו במה יתלה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

רבי אליעזר אומר, רביעית מים שאובין בתחלה, פוסלין את המקוה, ושלשה לגין על פני המים. וחכמים אומרים, בין בתחלה בין בסוף, שעורו שלשה לגין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

מקוה שיש בו שלש גומות של מים שאובין של לג לג, אם ידוע שנפל לתוכו ארבעים סאין מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית, כשר. ואם לאו, פסול. ורבי שמעון מכשיר, מפני שהוא כמקוה סמוך למקוה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ממנו שלשה לגין, כשר. היה תולש ומשכו ממנו שלשה לגין, פסול. ורבי שמעון מכשיר, מפני שלא נתכון לשאוב:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים, רבי אליעזר אומר, אם עונת גשמים הוא, אם יש בו כמעט מים בבור, ישבר. ואם לאו, לא ישבר. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך ישבר, או יכפה, אבל לא יערה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

הסיד ששכח עציץ בבור ונתמלא מים, אם היו המים צפים על גביו כל שהו, ישבר. ואם לאו, לא ישבר, דברי רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר, בין כך ובין כך ישבר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

המסדר קנקנים בתוך הבור ונתמלאו מים, אף על פי שבלע הבור את מימיו, הרי זה ישבר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה י

מקוה שיש בו ארבעים סאה מים וטיט, רבי אליעזר אומר, מטבילין במים ואין מטבילין בטיט. רבי יהושע אומר, במים ובטיט. באיזה טיט מטבילין, בטיט שהמים צפים על גביו. היו המים מצד אחד, מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט. באיזה טיט אמרו, בטיט שהקנה יורד מאליו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מקום שאין קנה המדה עומד. אבא אלעזר בן דולעאי אומר, מקום שהמשקלת יורדת. רבי אליעזר אומר, היורד בפי חבית. רבי שמעון אומר, הנכנס בשפופרת הנוד. רבי אלעזר בר צדוק אומר, הנמדד בלג: